Biuletyn Informacji Publicznej
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy

      Co to jest?
Dane podstawowe

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod której nazwą Spółka działa:
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296965,kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 9553/2007 z późn. zm.) przez Prezydenta Bydgoszczy, w dniu 7 listopada 2007 r. na podstawie uchwały nr XX/257/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie utworzenia spółki pod firmą Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy i objęcia udziałów. Zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego, Spółka została powołana do realizacji zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony środowiska, jako samodzielny podmiot prawa handlowego.

W dniu 26 sierpnia 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę zmieniającą Akt Założycielski Spółki, w przedmiocie zmiany nazwy firmy, która otrzymała brzmienie: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz ochrona środowiska.

Podstawowym zadaniem Spółki jest utrzymanie i eksploatacja wysypiska oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 • zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
 • produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z),
 • wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
 • przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
 • handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
 • wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)
 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 • działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 • działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
 • pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 • odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 • demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
 •  transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 • reklama (PKD 73.1), 
 • działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

Spółka zrealizowała również projekt pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacja o projekcie na www.pronatura.bydgoszcz.pl oraz www.generacjaczystejenergii.pl

 

 

LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-02-19 07:34:16 Maciej Federowicz
Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”
2015-12-31 10:52:20 Maciej Federowicz
2015-01-26 14:13:34 Maciej Federowicz
2015-01-26 14:13:11 Maciej Federowicz
2015-01-20 11:56:01 Maciej Federowicz
2014-10-22 11:47:37 Maciej Federowicz
2014-03-11 07:54:06 Marcin Janczylik aktualizacja kapitału zakladowego
2013-03-05 10:52:02 Marcin Janczylik aktualizacja przedmiotu działalności Spółki
2011-03-22 13:08:34 Dorota Szargało Rydzewska
2011-03-22 13:07:28 Dorota Szargało Rydzewska
 
Pokaż starsze